Terms and Conditions
 
 • บริษัท แคมเวิลด์ เซอร์วิส จำกัด รับประกันสินค้าเฉพาะสินค้าที่ซ่อมจากบริษัทไปเท่านั้น โดยมีกำหนดเวลา 6 เดือน นับแต่วันที่รับสินค้า
 • การรับประกันงานซ่อม จะรับประกันความเสียหายของสินค้าภายใต้การใช้งานที่ถูกต้องหรือใช้งานตามคู่มือ และความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการผิดพลาดในงานซ่อมเท่านั้น ส่วนการใช้งานอื่นๆที่ผิดปกติ เช่น ตกกระแทก แตกหัก ฝารังถ่านเขี้ยวล็อกหัก ชิ้นส่วนชำรุด เลนส์เบี้ยว จอภาพLCDแตก เป็นจุดดำ เลนส์เป็นเชื้อรา กล้องโดนน้ำ โดนความชื้น ความร้อน กล้องมีคราบสนิม กล้องที่ผ่านการแกะถอดจากที่อื่น การฝ่าฝืนคำแนะนำเรื่องการใช้งาน ความประมาท อุบัติเหตุ กระแสไฟฟ้า เหตุสุวิสัย หรือความเสียหายที่เกิดจากสาธารณภัย หรือภัยธรรมชาติ เช่น ฟ้าผ่า ไฟไหม้ น้ำท่วม เป็นต้น ความเสียหายดังกล่าวนี้อยู่นอกเหนือการรับประกันตามเงื่อนไขฉบับนี้ และถือว่าสิ้นสุดการรับประกัน ดังนั้น ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ที่เกิดขึ้น รวมถึงค่าอะไหล่และค่าบริการในการซ่อมด้วยตัวเองทั้งสิ้น
 • สินค้าที่ได้รับความเสียหายภายใต้ประกัน บริษัทฯ จะทำการซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายค่าแรงและค่าอะไหล่ แต่ทั้งนี้จะต้องอยู่กับเงื่อนไขที่ถือเป็นสาระสำคัญที่กล่าวไว้ข้างต้น และดังต่อไปนี้
  • 1. เครื่องที่เข้ารับการบริการ จะต้องมีรายละเอียดครบถ้วน ไม่มีรอยขีดข่วน ลบ แก้ไข หรือฉีกขาด โดยเฉพาะอินวอย ฉลากที่ตัวเครื่อง หรือหมายเลข(serial no) ของสินค้า มิฉะนั้นอาจไม่สามารถให้บริการลูกค้าได้ตามเงื่อนไขการรับประกันนี้
  • 2. การรับประกันนี้เป็นการรับประกันความชำรุดบกพร่อง จากงานซ่อมที่เกิดขึ้นกับตัวสินค้าเท่านั้น หรือรับผิดชอบสูงสุดเทียบเท่ามูลค่าของค่าซ่อมที่ลูกค้าได้จ่ายไปแล้ว ในกรณีจ่ายคืนเงินเมื่อซ่อมไม่ได้ หรือ จ่ายคืนเป็นคูปองส่วนลด ดังนั้น บริษัท แคมเวิลด์ เซอร์วิส จำกัด จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าต่อบุคคลหรือทรัพย์สินหรือการทำธุรกิจใดๆของลูกค้า และจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ จากอุปกรณ์เสริมต่างๆ เช่น สายต่อพ่วง (Memory Card) หน่วยความจำ แบตเตอรี่ เป็นต้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ ค่าขนส่ง ค่าเดินทางลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบ

  Warranty:
 • Starting from the shipping date, all equipment we repair is covered for 186 days (31 * 6 = 186 = 6 months). Only those parts that were replaced or repaired are covered.

 • Liability:
 • We are not responsible for film, tape, digital media, or batteries and bulbs left in equipment. In the case that you send a battery and charger for a digital camera at our request, this does not apply.
 • We are not responsible for any expense, loss, or inconvenience as a result of a faulty repair, or delays in our repair service. However, if a repair is done improperly, it is covered under our warranty.
 • Our warranty does not cover any damage inflicted on the equipment including, but not limited to impact, moisture and liquid, sand, high temperature, battery leakage, chemical corrosion, tampering, or any operation that would be abuse and/or contrary to the operating manual. We are the final arbiters of what constitutes abuse