About this Cam World Service Co., Ltd.
 
pic4


    ดำเนินธุรกิจ เกี่ยวกับอุปกรณ์ถ่ายภาพ อิเลคทรอนิคส์ คอมพิวเตอร์ ไอที และสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องอื่น ครบวงจร แนวคิวในการทำธุรกิจของ Camworld Service ยังเน้นในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และร่วมสร้างโลกสีเขียว เช่น การซ่อมกล้องให้ใช้งานได้ดีดั่งเดิม มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น เป็นการช่วยลดความสิ้นเปลืองทรัพยากรโลกที่ในขบวนการผลิตกล้องใหม่ทดแทน...

  • ธุรกิจหลัก ดำเนินธุรกิจหลักด้านศูนย์บริการซ่อมกล้องและธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์ อิเลคทรอนิคส์ คอมพิวเตอร์อุปกรณ์ไอที ครบวงจร มีความเชี่ยวชาญทางด้านการให้บริการซ่อมกล้องดิจิตอล กล้องวีดีโอ และ อุปกรณ์การถ่ายภาพ โดย มีแผนงานที่ขยายสาขา และเว็บไซต์ ให้บริการลูกค้าให้ครอบคลุมทั่วถึง เพื่อขยายฐานลูกค้าให้กว้างขวางขึ้น ทั้งลูกค้าชาวไทยและต่างประเทศ
  • เป้าหมายธุรกิจ เป็นบริษัท ศูนย์ซ่อมกล้องที่มีคุณภาพสูง มุ่งมั่นในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับในฐานะองค์กรที่มีความซื่อสัตย์ยุติธรรม ยึดมั่นในความเป็นมืออาชีพ และมีความห่วงใยต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม